Fiscaal voordeel op alimentatie berekenen

Deze rekenmodule berekend je fiscaal voordeel op betaalde alimentatie. Ze maakt gebruik van de fiscale regels voor aanslagjaar 2019. Indien je een berekening wenst voor aanslagjaar 2018, stuur dan een mailtje. Ik zal je graag hierbij helpen.

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal voordeel dat je doet is afhankelijk van de marginale aanslagvoet. Deze module berekent je netto belastbaar inkomen en trekt automatisch de forfaitaire bedrijfslasten af.

Gebruik

Jaarinkomen

Het jaarinkomen is je beroepsinkomen, desgevallend te verminderen met vrijstellingen. Het beroepsinkomen is code 1250 in je belastingaangifte, vrijstellingen is code 1255 in de belastingaangifte.

Dit beroepsinkomen wordt in deze rekenmodule automatisch verminderd met de forfaitaire beroepskosten van 30 procent, gelimiteerd op 4270 euro.

Dit geldt ook voor zelfstandigen sinds aanslagjaar 2019. Zelfstandigen vullen hier dus gewoon hun netto winst in. Deze forfaitaire beroepskosten gelden echter niet voor zelfstandigen die forfaitair belast worden. Deze laatsten moeten dus eerst een correctie toepassen op hun netto winst.

Als je dit bedrag wilt bepalen aan de hand van je loonbrief, vermeerder dan eerst je netto loon met de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Dan vermenigvuldig je dat bedrag met 13,92 voor een standaard bediendecontract met dubbel vakantiegeld, met 12,91 voor enkel vakantiegeld, en met 13,1 voor ambtenaren.

Gemeentebelasting

De gemeentebelasting is afhankelijk van de gemeente waar je jouw woonplaats hebt. Op de site van Fincancien Belgium vind je een lijst met de tarieven voor alle gemeenten. De lijst voor 2019 is nog niet voorhanden. Jaarlijks beslissen de gemeenten welk tarief ze gaan invoeren. De meeste gemeenten vragen 7,5 of 8 procent.

Alimentatie

De alimentatie die je betaald. Zowel alimentatie tussen ex-echtgenoten als voor kinderen is aftrekbaar. Voor kinderen is dat onafhankelijk waar en hoe het gestort wordt. Het heeft geen belang of dit op de rekening van het kind, op de rekening van de ouder waar het kind ten laste is, dan wel op de kindrekening gestort wordt. Zelfs betalingen rechtstreeks aan derden kunnen in aanmerking komen. Zowel een vast als een variabel bedrag komt in aanmerking. Ook eenmalige stortingen. Zolang het maar als alimentatie in aanmerking kan komen. Kijk eventueel de tekst hiervoor na die in de gehomologeerde overeenkomst staat of in het vonnis.

Fiscaal voordeel

Dit is het fiscaal voordeel dat je krijgt. Het wordt berekend in functie van je inkomen, de gemeentebelasting, en uiteraard wat je betaald aan alimentatie. Je kan ook het fiscaal voordeel op kinderen ten laste berekenen als je het verschil tussen beide wenst te kennen, of als jullie het fiscaal voordeel wensen te verdelen.

Beperkingen

Het is mogelijk dat het fiscaal voordeel afhankelijk is van twee marginale aanslagvoeten. In dat geval berekent deze module het fiscaal voordeel iets te optimistisch. Stel dat je belastbaar inkomen net in de 50 procent schijf zit. Als je dan door de betaalde alimentatie in de 45 procent schijf terecht komt zal deze rekenmodule het fiscaal voordeel berekenen alsof het helemaal in de 50 procent schijf belast wordt.

De module geeft geen foutmelding als je meer alimentatie betaald dan wat je verdient. Uiteraard is dit technisch niet mogelijk. Als dit toch het geval zou zijn, dan kom je mogelijk in de problemen met de fiscus.

Als je als zelfstandige forfaitair wordt belast, dan wordt er in deze module te veel afgetrokken. Dat is met name de forfaitaire beroepskosten. Zelfstandigen die forfaitair worden belast hebben hier geen recht op. Deze forfaitaire beroepskosten bedragen 30 procent met een maximum van 4720 euro. Doe in dit geval een correctie op je netto winst.