Pro Deo bemiddeling

Pro Deo of rechtsbijstand

Pro Deo bemiddeling staat voor rechtsbijstand bij bemiddeling. De termen pro Deo en rechtsbijstand worden in de volksmond door elkaar gebruikt. De juiste term bij bemiddeling is rechtsbijstand. Pro Deo is de term voor juridische bijstand als je een advocaat nodig hebt. Rechtsbijstand wordt verleend voor de erelonen van de bemiddelaar en voor het rolrecht dat moet betaald worden als je een bemiddelingsovereenkomst laat homologeren. Pro Deo wordt verleend door het Bureau voor juridische bijstand en rechtsbijstand wordt verleend door het Bureau voor rechtsbijstand. Als je juridische bijstand hebt gekregen kan je ook rechtsbijstand krijgen en andersom.

De kosten van bemiddeling

Bemiddeling is niet gratis. De bemiddelaar moet worden vergoed voor zijn prestaties. Geldproblemen mogen er echter niet toe leiden dat je afziet van bemiddeling. Als je niet over de nodige middelen beschikt kan je genieten van gratis bemiddeling. Net zoals je een pro Deo advocaat kan krijgen voor gerechtelijke procedures kan je rechtsbijstand krijgen voor bemiddeling. De voorwaarden zijn min meer dezelfde, de procedure is echter anders.

Rechtsbijstand

Informeer eerst bij jouw bemiddelaar of hij bereid is van te werken volgens het principe van rechtsbijstand. Jouw bemiddelaar zal samen met jou overlopen of je aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is zal hij een verzoekschrift voor je maken dat je moet bezorgen aan het Bureau van rechtsbijstand, samen met een bewijs van inkomsten van de laatste drie maanden en een attest van gezinssamenstelling. Je hoeft daar verder niets voor te doen en je hoeft ook niet te verschijnen voor de rechtbank. Iedere week zetelt het Bureau ad hoc en enkele dagen later krijg je de beschikking waar in staat of je volledige of gedeeltelijke rechtsbijstand krijgt.

Bij goedkeuring is jouw aandeel in de bemiddeling in principe gratis. Jouw bemiddelaar kan jouw aandeel in de kosten immers aanrekenen aan de rechtbank.

Rechtsbijstand kan alleen verleend worden bij een erkende bemiddelaar.

Inkomstengrenzen

Om te kunnen genieten van rechtsbijstand mag je netto inkomen niet te hoog zijn. Het is afhankelijk van het aantal personen (kinderen) ten laste. De tarieven worden jaarlijks aangepast. Op deze pagina kan je de inkomstengrenzen voor rechtsbijstand vinden. Kinderbijslag wordt niet als inkomen gerekend, alimentatie wel. Anderzijds wordt alimentatie die je betaalt afgetrokken van je inkomsten. Als je bijzondere kosten hebt of schulden kunnen die ook van je inkomsten afgetrokken worden. Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten voortspruitend uit ziekte of handicap van jezelf of één van de kinderen.

Kinderen

Als de bemiddeling een (echt)scheiding of ouderschapsovereenkomst betreft, worden de kinderen beschouwd als volledig ten laste van iedere partner, ongeacht waar de kinderen op het ogenblik verblijven en of jij en je partner nog samenwonen of niet.

Kinderen die inkomsten hebben uit arbeid worden niet als persoon ten laste beschouwd, en hun inkomen wordt niet bij dat van jou bijgeteld. Deze interpretatie kan verschillend zijn per rechtbank. Uw bemiddelaar kan je steeds de juiste inlichtingen hierover geven.

Wat met het inkomen van mijn partner

Als het een bemiddeling betreft tussen jou en je partner, wordt het inkomen van je partner niet in aanmerking genomen. Dat komt omdat jullie tegenstrijdige belangen hebben. Jullie worden beiden beschouwd als een alleenstaande met kinderen ten laste.

Ik woon tijdelijk bij mijn ouders, wat met het inkomen van mijn ouders

Als je door het conflict tijdelijk ergens anders woont, zoals bij je ouders, wordt het inkomen van je ouders niet bijgeteld bij jouw inkomen. Het gaat immers niet om een duurzame gezinstoestand, doch een verblijf van tijdelijke aard.

Comments are closed.