Akte van toebedeling

Wat als één van de partners de gezinswoning wilt kopen bij een scheiding? Hoe zit dat in elkaar? Er zijn immers verschillende mogelijkheden. We noemen dat een toebedeling. Moet er dan een akte van toebedeling opgemaakt worden bij een notaris?

Als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont is de gezinswoning beschermd. Bij een huwelijk is de gezinswoning ook steeds eigendom van beiden, afhankelijk van het huwelijkscontract en van de eigendom ervan van voor het huwelijk. Erfenissen en schenkingen spelen hier uiteraard ook in mee.

Toebedeling met twee akten

Een constructie dat meestal gedaan wordt. Dat zijn twee akten. Tijdens het huwelijk maakt de notaris een akte van toebedeling. Deze moet de EOT vergezellen. Na de echtscheiding, dus na het inschrijven van de scheiding in de burgerlijke stand volgt er dan nog een slotakte of bekrachtigingsakte. Op dat ogenblik wordt de betaling gedaan en is het goed eigendom van de overnemer.

De betaling van de opleg gebeurt dan bij de notaris tijdens het verleiden van de tweede akte: de slotakte. Dit is de meest voorkomende constructie.

Eén akte van toebedeling

Het gaat ook met één akte. Maar niet alle notarissen wensen zo te werken. Ook willen sommige banken niet meewerken. En hier zijn dan ook weer twee mogelijkheden. Het is wel veel goedkoper voor de overnemer vermits er slechts één notariële akte verleden wordt.

Alleen een regelingsakte

De toebedeling gebeurt in één akte, de regelingsakte. Doch onder voorbehoud van voltrekking van de scheiding. Er is dus een opschortende voorwaarde in de akte. Dat wil zeggen dat nadat het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt in kracht van gewijsde is gegaan, maakt de notaris een verklaring op waaruit blijkt dat de opschortende voorwaarde opgenomen in de regelingsakte vervuld is. De notaris legt deze verklaring neer ter registratie.

De betaling van de opleg gebeurt hier normaal op het ogenblik van het verleiden van de regelingsakte. Als de overnemer een lening moet aangaan moet de bank wel meewerken. Een veel gebruikt systeem is dat beide echtgenoten tekenen voor de lening en dat de overlater ontslagen wordt van de lening bij de inschrijving van de scheiding in de burgerlijke stand.

Sommige banken willen dit systeem niet toepassen. Veel banken hebben ook geen kennis van deze werkwijze. Sommige banken willen ook alleen maar geld ter beschikking stellen aan één van de partners na voltrekking van scheiding. Zelfs als de andere partner mee tekent. Als dat probleem zich voordoet kan je samen met de bemiddelaar een oplossing zoeken. Een mogelijke oplossing is de betaling uit te voeren na voltrekking van de scheiding en de toebedeling toch te doen met alleen maar een regelingsakte.

Alleen een akte van afstand

Nadat de echtscheiding voltrokken is, dus ingeschreven in de burgerlijke stand, maakt de notaris een akte van afstand. Dat is dus ook een constructie met één akte. Decennia geleden was dit een veel gebruikt systeem. Echter sinds de Familierechtbank wordt dit niet veel meer toegepast.

Trouwens hier kan de rechtbank gaan dwars liggen. Veel rechtbanken zijn niet akkoord met zulke constructie en zullen dit gewoon weigeren. Want met dit systeem is het onroerend goed een tijdje in onverdeeldheid. Veel rechtbanken wensen geen onverdeeld goed zonder notariële akte. Er is immers geen zekerheid over een onverdeeld onroerend goed na een echtscheiding. Vraag uw bemiddelaar om de mogelijkheden die de rechtbank waar de zaak aanhangig is toelaat.

Andere constructies bij een toebedeling

Er zijn nog hopen andere mogelijkheden. Uw bemiddelaar kan hier in helpen om in uw situatie de juiste en goedkoopste oplossing te vinden.

Lees ook in de scheidingsgids over andere zaken die je moet regelen bij een scheiding en ook andere artikelen over de gezinswoning.

Commentaar is gesloten.