Brandverzekering bij een woning in onverdeeldheid

Is de woning volledig verzekerd bij onverdeeldheid?

Na een scheiding of samenwonen beslissen veel koppels van de gezinswoning (tijdelijk) in onverdeeldheid te houden. Het is belangrijk dat de brandverzekering het goed volledig blijft dekken. Dit is echter niet zonder meer het geval. Als een brandverzekering afgesloten wordt door een van de mede-eigenaars dan mogelijk het goed slechts voor de helft gedekt.

Artikel 91 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen bepaalt dat iedere verzekerde een persoonlijk belang moet hebben bij het behoud van zijn vermogen. Volgens artikel 93 van dezelfde wet is de prestatie van de verzekeraar beperkt tot de door de verzekerde geleden schade. De verzekeraar zou dus slechts ten gunste van verzekerde personen moeten tegemoetkomen conform hun aandeel in de eigendom. In overeenstemming met de algemene voorwaarden, worden beschouwd als verzekerde, de verzekeringnemer en de bij hem inwonende personen, alsmede alle personen die in het contract zijn vernoemd.

Het Hof van Cassatie heeft de positie van de brandverzekeraar in twee arresten van 2013 bevestigd. “De brandverzekering die in eigen naam is gesloten door de onverdeelde mede-eigenaar dekt enkel zijn deel van het verzekerd goed. Dit komt niet ten goede aan de andere mede-eigenaars, tenzij uit de verzekering blijkt dat de verzekeringnemer voor hun rekening heeft gehandeld”.

De onverdeelde mede-eigenaar die de overeenkomst niet ondertekent, verliest de hoedanigheid van verzekerde wanneer hij niet meer in het huis van de verzekeringnemer woont.

Wat zijn de gevolgen?

Stel dat jullie een woning hebben in onverdeeldheid. Een van jullie bewoont die woning en sluit op eigen naam een brandverzekering af. Dan is het best mogelijk dat de woning slechts voor de helft verzekerd is. Bij een eventuele schade zal die dan ook voor slechts de helft gedekt zijn.

Wat moet je doen

Informeer bij de verzekering. Sommige maatschappijen zijn hier meer soepel in dan andere. Ofwel moet de verzekering op beider naam staan, ofwel moet er een clausule opgenomen worden in de polis.

De verzekering moet in geval van schade informeren naar de hoedanigheid van de verzekeringnemer. Indien nodig, moet hij de overige mede-eigenaars erin betrekken. De tegemoetkoming mag niet verminderd worden tot het evenredig aandeel in het eigendomsrecht van de verzekerde. Zelfs als de andere onverdeelde mede-eigenaars niet meer gedomicilieerd zijn in het verzekerde gebouw.

De andere eigenaar die het goed niet meer bewoont, zal eventueel geen contactpersoon van de verzekeringsmaatschappij zijn. Desgevallend wordt er alleen onderhandeld met de in de polis gemelde verzekeringsnemer. Het goed moet wel volledig gedekt worden.

Alleszins moet er duidelijk vermeld worden dat de schade steeds volledig gedekt is ongeacht wie het goed bewoont. Zelfs indien het slechts een van de mede-eigenaars is. En zelfs als de polis uitsluitend op naam staat van die ene eigenaar.

Commentaar is gesloten.