Co-ouderschap en alimentatie

Een vraag die tijdens een bemiddeling dikwijls gesteld wordt: als er co-ouderschap is dan moet er toch geen alimentatie betaald worden? Eigenlijk hebben co-ouderschap en alimentatie niets met elkaar te maken. We zullen eerst even de juiste termen verduidelijken want er zijn verschillende zaken die onafhankelijk zijn van elkaar: gezagsregeling, verblijfsregeling, en alimentatie. De laatste twee hebben wel invloed op elkaar.

Wat is co-ouderschap

Co-ouderschap wil zeggen dat beide ouders evenveel rechten en plichten hebben naar en voor hun kinderen. Co-ouderschap gaat over het ouderlijk gezag en heeft niets te maken met de verblijfsregeling van de kinderen. Je kan dit ook gezagsco-ouderschap noemen.

Vroeger kreeg één ouder het hoederecht over de kinderen, en de andere ouder kreeg bezoekrecht. De ouder die het hoederecht kreeg had het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit systeem is afgeschaft bij wet van 13 april 1995.

Vanaf de toepassing van de wet van 13 april 1995 is er dus steeds co-ouderschap. Met andere woorden: iedere ouder heeft evenveel ouderlijk gezag over de kinderen. Dat brengt met zich mee dat alle beslissingen met betrekking tot de kinderen door beide ouders samen moeten genomen worden. Tenzij één van de ouders het ouderlijk gezag is ontzegd of één van de ouders afstand doet van het ouderlijk gezag.

Opgelet: afstand doen van het ouderlijk gezag betekent niet dat er geen onderhoudsgeld meer moet betaald worden. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft nog steeds onderhoudsplicht voor de kinderen. De onderhoudsplicht heeft niets met het ouderlijk gezag te maken noch met de verblijfsregeling. De verblijfsregeling heeft wel invloed op het te betalen bedrag – zie verder.

Wat is bilocatie

Bilocatie is de juiste term als de kinderen evenveel tijd bij hun beide ouders doorbrengen. In de volksmond wordt dit co-ouderschap genoemd maar dat is verkeerd, zoals hiervoor beschreven. Een juistere benaming is verblijfsco-ouderschap.

Wat is alimentatie

Alimentatie is een ander woord voor onderhoudsgeld. Als je kinderen hebt, heb je onderhoudsplicht tot de kinderen afgestudeerd zijn en een eigen inkomen hebben, en niet tot ze meerderjarig zijn zoals veel mensen denken. Die onderhoudsplicht gaat over alle kosten die de kinderen nodig hebben in hun levensonderhoud, opvoeding, studies, en sociale ontwikkeling.

Alimentatie is dus wat een ouder betaald om voor het levensonderhoud te zorgen van de kinderen. Hieruit volgt dat ieder ouder alimentatie moet betalen.

Met alimentatie of onderhoudsgeld wordt dus niet bedoeld de som die één ouder maandelijks aan een andere partner betaald voor de kinderen. Het is veel breder dan dat. Er zijn namelijk VGK (verblijfsgebonden kosten) en NVGK (niet-verblijfsgebonden kosten of verblijfsoverstijgende kosten). Voor de NVGK zal er altijd alimentatie moeten betaald worden. Voor de VGK zal het afhankelijk zijn van de verblijfsregeling van de kinderen.

Bilocatie en alimentatie voor verblijfsgebonden kosten

Met deze wetenschap kunnen we de vraag juister formuleren: Moet er bij bilocatie ook alimentatie betaald worden voor het verblijf van de kinderen?

De VGK bestaan voornamelijk uit woonkosten, huishouden, nutsvoorzieningen, eten en drinken. Als een kind evenveel tijd bij beide ouders doorbrengt, heeft iedere ouder evenveel kosten voor het verblijf van de kinderen. Hieruit trekken veel mensen de conclusie dat er voor de VGK geen alimentatie moet betaald worden. Deze conclusie is echter verkeerd.

De wet op de onderhoudsbijdrage van 19 maart 2010 bepaalt dat beide ouders naar evenredigheid van hun middelen moeten zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.

Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen.

Kinderbijslag, schooltoelagen, studiebeurzen en andere sociale premies worden niet aanzien als inkomsten, want deze bedragen moeten rechtstreeks aangewend worden om de kosten van de kinderen te betalen. het zijn dus geen inkomsten voor de ouders maar voor de kinderen.

Dus enkel als beide ouders een even groot inkomen hebben geldt de regel dat er bij bilocatie geen alimentatie moet betaald worden voor de VGK.

Als de ouders een ongelijk inkomen hebben moeten ze de VGK in verhouding van hun inkomen betalen.

De berekening bestaat erin dat iedere ouder zijn deel in verhouding van zijn inkomen aan de andere ouder moet betalen. Uiteraard betaald slechts één ouder het verschil.

Conclusie: bij een ongelijk inkomen zal er, zelfs bij een gelijk verblijf, steeds alimentatie moeten betaald worden voor de verblijfsgebonden kosten. Een bemiddelaar heeft hiervoor de tools om dit te berekenen.

Familiale bemiddeling en alimentatie

Een familiaal bemiddelaar – scheidingsconsulent zal hier rekening mee houden. Uiteraard kunnen jullie zelf kiezen hoeveel er moet betaald worden, maar een bemiddelaar zal je goed informeren dat bepaalde overtuigingen niet correct zijn.

Het is dus een misverstand dat veel mensen denken dat er bij een gelijk verblijf van kinderen geen onderhoudsgeld moet betaald worden voor verblijfsgebonden kosten.

Iedere ouder draagt bij in de kosten van de kinderen in de verhouding van zijn inkomsten.

De berekening kan verschillend zijn voor de verblijfsgebonden kosten, de niet-verblijfsgebonden kosten of de bijzondere kosten.

Verder zijn er nog andere factoren waar rekening mee dient gehouden te worden. Uw bemiddelaar kan u daarbij helpen. Het zijn zaken zoals:

  • hoe groot zijn de kindkosten;
  • welke kosten vallen onder VGK en onder NVGK;
  • welke kosten vallen onder de bijzondere kosten;
  • wat als het inkomen van een ouder wijzigt;
  • wat zijn de afspraken over de fiscaliteit, zoals aftrekbare alimentatie of fiscaal co-ouderschap, want hier zijn weer een hoop mogelijkheden.

Laat u goed informeren. Een familiale bemiddelaar kan je hierbij helpen. Neem contact op voor inlichtingen of maak een afspraak. Je vind hier mijn coördinaten en routebeschrijving.

Commentaar is gesloten.