Bereken het fiscaal voordeel kinderen ten laste

Bereken in deze rekenmodule de belastingvrije som en het fiscaal voordeel kinderen ten laste. Dit gebeurt aan de hand van je inkomsten en het aantal kinderen. Zie ook onderaan voor het juiste gebruik van deze rekenmodule. Je kan ook een vergelijking maken met het traditionele systeem en fiscaal co-ouderschap.

Deze module doet drie berekeningen. Ten eerste de totale belastingvrije som en het bij behorende fiscaal voordeel. Ten tweede dezelfde berekening maar zonder kinderen ten laste. En ten slotte het verschil tussen beide. Dit verschil is het voordeel op de kinderen ten laste.

Alle bedragen zijn per jaar. Bij fiscaal co-ouderschap is het berekende voordeel, het fiscale voordeel per ouder.

Deze module berekent het fiscaal voordeel voor aanslagjaar 2019 en 2018 (inkomsten 2018 en 2017).

Opgelet met zeer lage inkomens. Want dan is het mogelijk dat het belastingvoordeel niet (volledig) verrekend kan worden. Lees bij zeer lage inkomsten hieronder de sectie Belastingskrediet.

Gebruik

Aanslagjaar

Het aanslagjaar waarop de berekening betrekking heeft. Dat is het jaar dat volgt op het inkomstenjaar.

Beroepsinkomen

Het beroepsinkomen is het beroepsinkomen per jaar. Dat is wat je invult op je belastingaangifte bij code 1250, verminderd met vrijstellingen in code 1255.

Deze module berekent automatisch de forfaitaire beroepskosten.

Zelfstandigen vullen hier vanaf aanslagjaar 2019 gewoon hun netto winst in. Sinds aanslagjaar 2019 wordt deze netto winst immers verminderd met dezelfde forfaitaire beroepskosten zoals voor loontrekkenden. Dit geldt echter niet voor zelfstandigen die forfaitair belast worden. Als dit het geval is moet je de optie Forfaitaire beroepskosten uitschakelen.

Als de het beroepsinkomen bij benadering wilt berekenen aan de hand van je loonbrief, gebruik dan het netto loon, dat je vermeerderd met de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Dat vermenigvuldig je met 13,92 als je dubbel vakantiegeld hebt, met 12,91 als je enkel vakantiegeld hebt, en ambtenaren vermenigvuldigen het met 13,1.

Forfaitaire beroepskosten

Indien ingeschakeld berekent de module automatisch de forfaitaire beroepskosten. Dit mag sinds aanslagjaar 2019 ook voor zelfstandigen aanstaan behalve voor een zelfstandige die forfaitair belast wordt.

Fiscaal voordeel als alleenstaande

Alleenstaande wilt hier zeggen: niet fiscaal gehuwd. Je bent alleenstaand voor de fiscus als je ofwel werkelijk alleenstaand bent, ofwel feitelijk samenwoont. Dus niet als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont.

Alleenstaande met laag inkomen en kinderen ten laste

Een alleenstaande met een laag inkomen en kinderen ten laste heeft recht op een extra belastingvrije som. Maar hier zijn bijkomende voorwaarden aan verbonden. Namelijk op 1 januari van het aanslagjaar met niemand anders samenwonen dan met:

  • afstammelingen;
  • ascedenten;
  • zijverwanten tot en met de tweede graad;
  • personen van wie hij als kind volledig of gedeeltelijk ten laste is geweest.

Indien de ouder hiervoor in aanmerking wenst te komen moet hij op de aangifte vak II, rubriek A5 op eer bevestigen dat er niemand anders dan de hierboven opgesomde personen deel uitmaken van zijn gezin.

Fiscaal co-ouderschap

Fiscaal co-ouderschap is alleen mogelijk als de kinderen een gelijk verblijf hebben bij beide ouders. En als de voorwaarden hiervoor vervult zijn in de overeenkomst. Sommige belastingvrije sommen worden dan verdeeld tussen beide ouders. Andere belastingvrije sommen krijgen beide ouders volledig. Dit heeft weerslag op het fiscaal voordeel.

Totaal aantal kinderen

Vul hier het totaal aantal kinderen in die ten laste zijn. Dit kunnen ook meerderjarige kinderen zijn, zelfs als ze ouder dan 25 jaar zijn en daardoor geen kinderbijslag meer trekt. Ze mogen uiteraard zelf nog niet over belastbare inkomsten beschikken.

Gehandicapte kinderen tellen dubbel. Vul hiervoor gewoon een extra kind in.

Kinderen jonger dan drie jaar

Er is een extra belastingvoordeel voor alle kinderen jonger dan drie jaar. Doch alleen op voorwaarde dat je voor deze kinderen geen opvangkosten inbrengt. Je doet bijna altijd meer fiscaal voordeel door de opvangkosten fiscaal in mindering te brengen.

Het gaat hier over het aantal kinderen van het totaal aantal kinderen. Dit getal moet dus steeds kleiner of gelijk zijn dan het totaal aantal kinderen. Deze module doet hier geen controle over. Vul het dus juist in.

Gehandicapte kinderen tellen dubbel. Vul hiervoor gewoon een extra kind in.

Fiscaal voordeel met kinderen uit een andere relatie

Als je reeds kinderen ten laste hebt uit een andere relatie, kan het fiscaal voordeel voor de gemeenschappelijke kinderen veel hoger worden. De belastingvrije som voor twee kinderen is namelijk meer dan het dubbel dan voor één kind. Hetzelfde geldt voor meer kinderen.

Belastingvrije som

Dit is de belastingvrije som waarop het fiscaal voordeel berekend wordt als de gegevens hiervoor juist ingevuld zijn. Het is de totale belastingvrije som, niet alleen de belastingvrije som die je krijgt voor de kinderen. Bij fiscaal co-ouderschap is dat de totale belastingvrije som per ouder.

Er zijn drie rijen voorzien. De eerste rij geeft je de totale belastingvrije som met de kinderen ten laste. De tweede rij de belastingvrije som zonder kinderen ten laste. Ten slotte wordt het verschil weergegeven in de derde rij.

Hetzelfde geldt voor het berekenen van het fiscaal voordeel, zie hieronder.

Fiscaal voordeel

Dit is het fiscaal voordeel berekent in functie van de belastingvrije som. Opgelet, dit moet je nog vermeerderen met de aanvullende personenbelasting of APB (de gemeentebelasting). Als je gemeentebelasting bijvoorbeeld 7 procent is dan vermenigvuldig je dit met 1,07. Deze uitkomst is dan het totale belastingvoordeel dat je krijgt. Dit moet je ook doen met het fiscaal voordeel op de tweede en derde rij. Op de tweede rij wordt het fiscaal voordeel berekend zonder de kinderen ten laste. De derde rij ten slotte geeft het verschil aan tussen beide. Zoals bij de belastingvrije som geldt dit fiscaal voordeel voor beide ouders in geval van fiscaal co-ouderschap.

Fiscaal voordeel kinderen ten laste

Het juiste fiscaal voordeel met betrekking tot de kinderen wordt weergegeven in de derde rij: het verschil. Die rij geeft het verschil aan tussen het fiscaal voordeel dat je hebt op de belastingvrije som met en zonder kinderen ten laste. Het verschil moet je ook vermeerderen met de APB (zie hiervoor).

Als je beslist hebt om het fiscaal voordeel te verdelen, dan moet je het verschil weten tussen beide uiteraard. Je kan dan ook het fiscaal voordeel berekenen op betaalde alimentatie. De helft van het verschil tussen beide kan dan eventueel verrekend worden, zo hebben jullie beiden evenveel fiscaal voordeel. Als je met een kindrekening werkt kan het volledige verschil ook op de kindrekening gestort worden. Dit betekent soms een verschil in fiscaal voordeel, afhankelijk welke van de ouders er moet storten. Uw bemiddelaar kan je helpen om het meest gunstige systeem te kiezen.

Lees ook dit volledig artikel hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel kinderen ten laste.

Belastingkrediet

Bij een laag inkomen is het mogelijk dat de fiscaal voordeel kinderen niet volledig verrekend kan worden.

De belastbare som is het basisbedrag, verhoogd met de bijkomende sommen voor kinderen ten laste, en verhoogd met de bijkomende belastingvrije som voor de alleenstaande ouder met een laag inkomen, maar uitgezonderd de bijkomende belastingvrije som waarom iedere ouder recht heeft.

Als het inkomen van de ouder lager is dan deze belastbare som, dan heeft die ouder recht op een terugbetaalbaar belastingkrediet.

Dat terugbetaalbaar belastingkrediet is het niet verrekende deel van de vermindering, doch beperkt tot 450 euro per kind ten laste (aanslagjaar 2019). Dit wordt nog verhoogd met het bedrag van de vermindering die niet kan worden toegekend in het geval dat de alleenstaande ouder wegens zijn laag inkomen recht heeft op de extra belastingvrije som van 1020 euro (aanslagjaar 2019).

Gehandicapte kinderen tellen hier ook dubbel.

Bij fiscaal co-ouderschap wordt dit berekend na verdeling van de belastingvrije sommen. Belastingkrediet wordt uitsluitend toegekend aan de ouder die de kinderen effectief ten laste heeft. De fiscus neemt, meestal daarvoor de ouder waar de kinderen zijn gedomicilieerd, tenzij beschreven in de overeenkomst of EOT. De andere ouder krijgt geen terugbetaalbaar belastingkrediet. Opgelet: sommige controleurs hebben daar hun eigen mening over en vinden dat de kinderen fiscaal ten laste zijn bij de ouder waar ze gedomicilieerd zijn.

Deze module berekent niet automatisch het belastingkrediet. Je kan het belastingkrediet berekenen met het gratis programma Tax Calc. Dit gaat echter alleen voor huidig aanslagjaar en oudere aanslagjaren.

Opmerking: De regeling inzake het belastingkrediet geldt niet bij een vervangingsinkomen hoger dan de totale belastingvrije som. Zelfs al kan de vermindering evenmin worden genoten ten gevolge van de belastingvermindering op de vervangingsinkomsten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *