Bereken het fiscaal voordeel kinderen ten laste

Bereken in deze rekenmodule de belastingvrije som en het fiscaal voordeel kinderen ten laste. Dit gebeurt aan de hand van je inkomsten en het aantal kinderen. Zie ook onderaan voor het juiste gebruik van deze rekenmodule. Je kan ook een vergelijking maken met het traditionele systeem en fiscaal co-ouderschap.

Deze module doet drie berekeningen. Ten eerste de totale belastingvrije som en het bij behorende fiscaal voordeel. Ten tweede dezelfde berekening maar zonder kinderen ten laste. En ten slotte het verschil tussen beide. Dit verschil is het voordeel op de kinderen ten laste.

Alle bedragen zijn per jaar. Bij fiscaal co-ouderschap is het berekende voordeel, het fiscale voordeel per ouder.

Opgelet met zeer lage inkomens. Want dan is het mogelijk dat het belastingvoordeel niet (volledig) verrekend kan worden. Lees bij zeer lage inkomsten hieronder de sectie Belastingskrediet.

Gebruik

Aanslagjaar

Het aanslagjaar waarop de berekening betrekking heeft. Dat is het jaar dat volgt op het inkomstenjaar.

Beroepsinkomen

Het beroepsinkomen is het beroepsinkomen per jaar. Dat is wat je invult op je belastingaangifte bij code 1250, verminderd met vrijstellingen in code 1255.

Je kan je bruto jaarinkomen bij benadering berekenen vanuit je netto maandinkomen met deze gratis rekenmodule.

Deze module berekent automatisch de forfaitaire beroepskosten.

Zelfstandigen vullen hier vanaf aanslagjaar 2019 gewoon hun netto winst in. Sinds aanslagjaar 2019 wordt deze netto winst immers verminderd met dezelfde forfaitaire beroepskosten zoals voor loontrekkenden. Dit geldt echter niet voor zelfstandigen die forfaitair belast worden. Als dit het geval is moet je de optie Forfaitaire beroepskosten uitschakelen.

Als de het beroepsinkomen bij benadering wilt berekenen aan de hand van je loonbrief, gebruik dan het netto loon, dat je vermeerderd met de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Dat vermenigvuldig je met 13,92 als je dubbel vakantiegeld hebt, met 12,91 als je enkel vakantiegeld hebt, en ambtenaren vermenigvuldigen het met 13,1.

Forfaitaire beroepskosten

Indien ingeschakeld berekent de module automatisch de forfaitaire beroepskosten. Dit mag sinds aanslagjaar 2019 ook voor zelfstandigen aanstaan behalve voor een zelfstandige die forfaitair belast wordt.

Fiscaal voordeel als alleenstaande

Alleenstaande wilt hier zeggen: niet fiscaal gehuwd. Je bent alleenstaand voor de fiscus als je ofwel werkelijk alleenstaand bent, ofwel feitelijk samenwoont. Dus niet als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont.

Alleenstaande niet samenwonend

Een alleenstaande met een laag inkomen en kinderen ten laste heeft recht op een extra belastingvrije som. Maar hier zijn bijkomende voorwaarden aan verbonden. Namelijk op 1 januari van het aanslagjaar met niemand anders samenwonen dan met:

 • afstammelingen;
 • ascedenten;
 • zijverwanten tot en met de tweede graad;
 • personen van wie hij als kind volledig of gedeeltelijk ten laste is geweest.

Indien de ouder hiervoor in aanmerking wenst te komen moet hij op de aangifte vak II, rubriek A5 op eer bevestigen dat er niemand anders dan de hierboven opgesomde personen deel uitmaken van zijn gezin.

De fiscus heeft dus voor deze belastingvrije som het begrip alleenstaande ruimer gemaakt.

Een alleenstaande (zie rubriek hiervoor), is iemand die niet fiscaal gehuwd is. Een niet samenwonende alleenstaande is dus een speciaal geval van een alleenstaande volgens de voorwaarden beschreven in deze rubriek.

Fiscaal co-ouderschap

Fiscaal co-ouderschap is alleen mogelijk als de kinderen een gelijk verblijf hebben bij beide ouders. En als de voorwaarden hiervoor vervult zijn in de overeenkomst. Sommige belastingvrije sommen worden dan verdeeld tussen beide ouders. Verder zijn er andere belastingvrije sommen die beide ouders volledig krijgen. Uiteraard heeft dit heeft weerslag op het fiscaal voordeel.

Nieuw samengestelde gezinnen

Als je fiscaal co-ouderschap toepast en één van de ouders heeft een nieuw samengesteld gezin, zal je de belastingvrije sommen manueel moeten berekenen. Je kan dan het fiscaal voordeel op belastingvrije sommen berekenen met deze rekenmodule.

Totaal aantal kinderen

Vul hier het totaal aantal kinderen in die ten laste zijn. Dit kunnen ook meerderjarige kinderen zijn, zelfs als ze ouder dan 25 jaar zijn en daardoor geen kinderbijslag meer trekt. Ze mogen uiteraard zelf nog niet over belastbare inkomsten beschikken.

Gehandicapte kinderen tellen dubbel. Vul hiervoor gewoon een extra kind in.

Kinderen jonger dan drie jaar

Er is een extra belastingvoordeel voor alle kinderen jonger dan drie jaar. Doch alleen op voorwaarde dat je voor deze kinderen geen opvangkosten inbrengt. Je doet bijna altijd meer fiscaal voordeel door de opvangkosten fiscaal in mindering te brengen.

Het gaat hier over het aantal kinderen van het totaal aantal kinderen. Dit getal moet dus steeds kleiner of gelijk zijn dan het totaal aantal kinderen. Deze module doet hier geen controle over. Vul het dus juist in.

Gehandicapte kinderen tellen dubbel. Vul hiervoor gewoon een extra kind in.

Fiscaal voordeel met kinderen uit een andere relatie

Als je reeds kinderen ten laste hebt uit een andere relatie, kan het fiscaal voordeel voor de gemeenschappelijke kinderen veel hoger worden. De belastingvrije som voor twee kinderen is namelijk meer dan het dubbel dan voor één kind. Hetzelfde geldt voor meer kinderen.

Belastingvrije som

Dit is de belastingvrije som waarop het fiscaal voordeel berekend wordt als de gegevens hiervoor juist ingevuld zijn. Het is de totale belastingvrije som, niet alleen de belastingvrije som die je krijgt voor de kinderen. Bij fiscaal co-ouderschap is dat de totale belastingvrije som per ouder.

Er zijn drie rijen voorzien. De eerste rij geeft je de totale belastingvrije som met de kinderen ten laste. De tweede rij de belastingvrije som zonder kinderen ten laste. Ten slotte wordt het verschil weergegeven in de derde rij.

Hetzelfde geldt voor het berekenen van het fiscaal voordeel, zie hieronder.

Fiscaal voordeel

Dit is het fiscaal voordeel berekent in functie van de belastingvrije som. Inclusief de APB (aanvullende personenbelasting of gemeentebelasting). Deze uitkomst is dan het totale belastingvoordeel dat je krijgt. Op de tweede rij wordt het fiscaal voordeel berekend zonder de kinderen ten laste. De derde rij ten slotte geeft het verschil aan tussen beide. Zoals bij de belastingvrije som geldt dit fiscaal voordeel voor beide ouders in geval van fiscaal co-ouderschap.

Fiscaal voordeel kinderen ten laste

Het juiste fiscaal voordeel met betrekking tot de kinderen wordt weergegeven in de derde rij: het verschil. Die rij geeft het verschil aan tussen het fiscaal voordeel dat je hebt op de belastingvrije som met en zonder kinderen ten laste.

Als je beslist hebt om het fiscaal voordeel te verdelen, dan moet je het verschil weten tussen beide uiteraard. Je kan dan ook het fiscaal voordeel berekenen op betaalde alimentatie. De helft van het verschil tussen beide kan dan eventueel verrekend worden, zo hebben jullie beiden evenveel fiscaal voordeel. Als je met een kindrekening werkt kan het volledige verschil ook op de kindrekening gestort worden. Dit betekent soms een verschil in fiscaal voordeel, afhankelijk welke van de ouders er moet storten. Uw bemiddelaar kan je helpen om het meest gunstige systeem te kiezen.

Lees ook dit volledig artikel hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel kinderen ten laste.

Belastingkrediet

Bij een laag inkomen is het mogelijk dat de fiscaal voordeel kinderen niet volledig verrekend kan worden.

De belastbare som is het basisbedrag, verhoogd met de bijkomende sommen voor kinderen ten laste, en verhoogd met de bijkomende belastingvrije som voor de alleenstaande ouder met een laag inkomen, maar uitgezonderd de bijkomende belastingvrije som waarop iedere ouder recht heeft.

Als het inkomen van de ouder lager is dan deze belastbare som, dan heeft die ouder recht op een terugbetaalbaar belastingkrediet.

Dat terugbetaalbaar belastingkrediet is het niet verrekende deel van de vermindering, doch beperkt tot 450 euro per kind ten laste (aanslagjaar 2019). Dit wordt nog verhoogd met het bedrag van de vermindering die niet kan worden toegekend in het geval dat de alleenstaande ouder wegens zijn laag inkomen recht heeft op de extra belastingvrije som van 1020 euro (aanslagjaar 2019).

Gehandicapte kinderen tellen hier ook dubbel.

Belastingkrediet wordt uitsluitend toegekend aan de ouder die de kinderen effectief ten laste heeft. De fiscus neemt, meestal daarvoor de ouder waar de kinderen zijn gedomicilieerd, tenzij anders beschreven in de overeenkomst of EOT. De andere ouder krijgt geen terugbetaalbaar belastingkrediet. Opgelet: sommige controleurs hebben daar hun eigen mening over en vinden dat de kinderen fiscaal ten laste zijn bij de ouder waar ze gedomicilieerd zijn.

Deze module berekent niet automatisch het belastingkrediet. Je kan het belastingkrediet berekenen met het gratis programma Tax Calc. Dit gaat echter alleen voor huidig aanslagjaar en oudere aanslagjaren.

Opmerking: De regeling inzake het belastingkrediet geldt niet bij een vervangingsinkomen hoger dan de totale belastingvrije som. Zelfs al kan de vermindering evenmin worden genoten ten gevolge van de belastingvermindering op de vervangingsinkomsten.

Belastingkrediet bij fiscaal co-ouderschap

Bij fiscaal co-ouderschap zal de fiscus het belastingkrediet berekenen na verdeling van de belastingvrije sommen. Ook zal de fiscus bij fiscaal co-ouderschap het belastingkrediet slechts toekennen aan de ouder waar de kinderen hun domicilie hebben.

6 antwoorden to “Bereken het fiscaal voordeel kinderen ten laste

 • Kan een kind, dat na het behalen van een mastergraad en sinds vorig academiejaar opnieuw verder studeert aan de KUL, als fiscaal ten laste worden beschouwd?
  Betrokkene huurt een studiootje in Leuven en is van plan zich vanaf volgend academiejaar ook in Leuven te domiciliëren, omwille van de alsdan bekomen faciliteiten voor het huren van een autostaanplaats, blijklbaar voorbehouden voor degene die er ook zijn domicilie heeft.
  Volgens info van de FOD-financiën blijft een kind als ten laste beschouwd, ook wanneer betrokkene niet meer in de gezinswoning verblijft omwille van studies
  Mijn vraag is eigenlijk heel concreet: kunnen de ouders het kind als ten laste beschouwen wanneer de student zijn domicilie in Leuven heeft?

 • Dag Jean Pauly,

  Ja een kind dat verder studeert en daardoor de mogelijkheid heeft om een betere arbeidsplaats te hebben blijft onderhoudsgerechtigd en ook fiscaal ten laste. Als een kind beslist van zijn of haar domicilie te wijzigen, en dus niet meer in het gezin wenst te vrbblijven van de ouders is het niet meer ten laste. Dus als het kind zijn domicilie in Leuven heeft is het niet meer fiscaal ten laste.

  Maar de onderhoudsplicht blijft bestaan.Dat wil zeggen dat beide ouders alles wat zij betalen voor dat kind fiscaal kunnen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Als het kind in dat geval niet meer in een ‘kot’ woont, doch in een appartement en er bijkomende kosten zijn naast de huur, zoals nutsvoorzieningen en dergelijke, zijn al die betalingen aftrekbaar voor de ouders. Dit geldt (zoals ook in een kot) ook voor de gewone kosten, zoals eten, kleding, ontspanning, …

  Is dit voldoende antwoord op jouw vraag?

 • Beste Wilfried

  Bij een werkgever moet je aangeven wie van de beide gehuwde partners de kinderen ten laste neemt. Maakt dat een fiscaal een verschil uit? Is dat bij één partner fiscaal voordeliger dan bij de andere? Zo ja bij welke van de 2?
  Bedankt voor je response
  Mieke

 • Dag Mieke,

  Eigenlijk maakt dat niks uit. Bij gehuwden wordt de belasting apart berekend en daarna samengevoegd. De fiscus rekent zelf uit bij wie de kinderen ten laste komen en kiest de meest voordelige methode (voor de partners).

  Het voordeel op de lonen loopt immers niet gelijk met het ‘echte’ fiscaal voordeel en is voor iedereen gelijk. Voor lonen tot 7500 per maand is dit voor 1,2,3,4 kinderen op dit ogenblik respectievelijk: 36,104,275,483 euro. Het werkelijk fiscaal voordeel op jaarbasis ligt hoger.

  Dus een kort antwoord: wie van de gehuwde partners de kinderen ten laste neemt op zijn loonbrief maakt geen verschil uit, niet financieel en niet fiscaal. De fiscus berekent zelf de meest voordelige partner bij de eindberekening.

  Vriendelijke groeten, Wilfried

 • Beste Wilfried,

  Reeds gescheiden als werknemer heb ik 2 kinderen ten laste mijn ex-vrouw is zelfstandige (zonder vennootschap).
  Is het dan interessanter dat beide kinderen ten laste vallen bij mij of maakt dat niks uit?

  Vriendelijke groeten, Devin

 • Dag Devin,

  Het maakt niks uit. De ene ouder heeft het fiscaal voordeel van kinderen ten laste, en de andere ouder kan alle kindkosten (behalve de verblijfsgebonden kosten bij die ouder zelf) fiscaal aftrekken.

  Tenzij je fiscaal co-ouderschap toepast, maar als jullie allebei een min of meer normaal inkomen hebben maakt dat ook niks uit. Opgelet: bij fiscaal co-ouderschap kan je geen kindkosten aftrekken.

  Vriendelijke groeten, Wilfried

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *