Nieuwe regeling kinderbijslag

Vanaf 1 januari 2019 komt de nieuwe kinderbijslag in voege. Wat betekent dat voor kinderen die geboren zijn vóór 2019? Wat betekent dat voor gescheiden ouders en voor nieuw samengestelde gezinnen?

Oude kinderbijslag

In de oude regeling krijg je een verschillende basiskinderbijslag in functie van de rang van het kind in het gezin. Daarenboven krijgen kinderen een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

De basiskinderbijslag is sinds september 2018:

eerste kind93,93
tweede kind173,80
derde en volgende kind259,49

De leeftijdstoeslag sinds september 2018 is:

6 jaar12 jaar18 jaar
eerste kind16,3624,9228,72
tweede en volgende kind32,6349,8663,40

Eerste kinderen die recht hebben op een éénoudertoeslag, sociale toeslag, wezenbijslag of verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap, krijgen dezelfde leeftijdstoeslagen als een tweede kind.

Nieuwe kinderbijslag

In de nieuwe regeling krijgt elk kind maandelijks 163,20 euro kinderbijslag. Dit is onafhankelijk van zijn rang of leeftijd. Voor deze kinderen zal het bedrag van de kinderbijslag steeds gelijk blijven, ook als de kinderen ouder worden.

Wat verandert er voor  kinderen geboren vóór 2019

De totale kinderbijslag voor alle kinderen samen blijft gelijk. Doch de rangorde van de kinderen wordt omgedraaid en vastgeklikt. Deze omkering van de rangorde gebeurt per bijslagtrekkende. Het totaal bedrag veranderd dus niet.

Als een kind afstudeert of 25 jaar wordt

De kinderbijslag voor een kind stopt in de maand dat het 25 jaar wordt. Ze stopt ook als het kind afgestudeerd is en een eigen inkomen heeft. Als er drie kinderen zijn was de situatie vroeger, dat het kind dat geen kinderbijslag kreeg wegvalt, en de twee andere kinderen werden dan automatisch kinderen in eerste en tweede rang. Vanaf nu zal, in het geval van drie kinderen de rangorde van de twee andere kinderen gelijk blijven. Of beter gezegd: het uitbetaalde bedrag voor de twee overige kinderen blijft gelijk.

Bij gescheiden ouders

Bij gescheiden ouders verandert er normaal niets. Immers het omdraaien en vastklikken van de rangorde wordt gedaan per bijslagtrekkende. Bij ouders die gaan scheiden en die wensen ieder een gelijk aantal kinderen ten laste te nemen verandert er wel iets. Stel dat er twee kinderen zijn. Dan is er een kind in eerste rang en een kind in tweede rang. Vroeger had in dat geval iedere ouder recht op kinderbijslag van één kind in eerste rang. Vanaf nu zal de ene ouder meer kinderbijslag krijgen dan de andere. Het kindergeld groeperen bij één ouder is dus nog steeds aangewezen, maar vermits het totale uitbetaalde bedrag gelijk blijft is dit eenvoudig op te lossen met een afwijking te voorzien in de alimentatie. Uiteraard is het ook mogelijk van de helft van het verschil door te geven aan de andere ouder.

De kinderbijslag kan gestort worden op gelijk welke rekening. Voorwaarde is dat minstens één van de ouders titularis moet zijn van die rekening, én dat ze beiden akkoord zijn. Als er geen akkoord is, wordt de kinderbijslag automatische uitbetaald aan de jongste van de ouders. Dus in feite ligt de eindbeslissing bij de jongste ouder.

Voor toekomstige nieuw samengestelde gezinnen

Als een gescheiden ouder met kinderen ten laste, fiscaal gaat huwen met een andere ouder die ook kinderen ten laste heeft, blijft vanaf nu de rangorde van ieder kind gelijk. Vroeger kon een kind in tweede rang dan plots een kind in eerste rang worden, en andersom. Dat is nu niet meer het geval.

Commentaar is gesloten.