Nieuwe regeling voor een EOT

Onderhoudsgelden

Sinds 17 januari 2019 is er een wetswijziging. De ouders moeten vanaf nu motiveren hoe de onderhoudsgelden tot stand zijn gekomen. Deze regeling geldt voor onderhoudsgeld voor minderjarige en voor meerderjarige kinderen.

Verder moet er in de regelingsovereenkomst minimaal de volgende punten opgesomd worden:

  • de actuele netto inkomsten van de ouders;
  • graad van tewerkstelling, ziekte, werkloosheid;
  • de woonkost van iedere ouder;
  • de kinderbijslag;
  • bijzondere omstandigheden waar rekening mee is gehouden.

Opgelet, de rechtbank verplicht van als woonkost de kost op te nemen die iedere ouder heeft aan afbetaling hypothecaire lening of huishuur. Maar dit is niet de woonkost om onderhoudsgelden te berekenen. De kost die gebruikt wordt voor de alimentatie te berekenen gaat over onderhoud slaapkamers en gemeenschappelijke plaatsen, meubels, beddengoed, keukenmateriaal. Met andere woorden de kost die nodig is in de woning voor het verblijf van de kinderen. Geen enkele onderhoudsgeldcalculator gebruikt de kosten voor huishuur of lening voor de berekening van de verblijfsgebonden kosten.

Deze regeling geldt zowel voor een EOT als voor een ouderschapsovereenkomst.

Rolrechten

De rolrechten zijn opgetrokken naar 165 euro in totaal. De betaling ervan hoeft echter niet meer op voorhand. Ze worden vanaf nu achteraf ingevorderd door de rechtbank.

Wel vraagt de rechtbank op voorhand een betaling van een bijdrage voor het fonds voor tweedelijnsbijstand. Dat is 20 euro per persoon. Dus voor een EOT of ouderschapsovereenkomst is dat 40 euro in totaal. Als één van de ouders rechtsbijstand heeft gekregen is dat voor die ouder gratis. Dus door het verkrijgen van rechtsbijstand ben je automatisch vrijgesteld van deze bijdrage voor het fonds voor tweedelijnsbijstand.

Rijksregister nummer

Iedere regelingsovereenkomst moet nu ook het rijksregisternummer bevatten van de ouders en de kinderen ten laste.

Buitengewone kosten

Als er buitengewone kosten zijn die op voorhand overeengekomen dienen te worden, moet dit nu gebeuren per aangetekende brief of aangetekende elektronische zending, of faxbericht.

De andere ouder dient vervolgens te reageren binnen de 21 dagen op dezelfde manier. Dit wordt verlengd naar 30 dagen tijdens de schoolvakanties van één week of langer. Bij gebreke aan een reactie volgens deze modaliteiten wordt de andere ouder geacht akkoord te zijn met de voorgestelde kosten.

Als er wel reactie is binnen de termijn doch de ouder is niet akkoord met de voorgestelde kosten kan de andere ouder naar de familierechtbank stappen en de rechter vragen of de kosten opeisbaar zijn of niet. De rechter zal in dat geval hierin een beslissing nemen.

Commentaar is gesloten.