Alimentatie voor kinderen die niet meer thuis wonen

Als studerende kinderen, of kinderen die nog geen eigen inkomen hebben (of geen vervangingsinkomen) het huis verlaten, moeten de ouders dan alimentatie betalen? Is die alimentatie fiscaal aftrekbaar, zo ja is dit fiscaal aftrekbaar voor beide ouders?

Onderhoudsplicht

Ouders zijn steeds onderhoudsplichtig voor hun kinderen. Dat wil zeggen dat ze in evenredigheid van hun middelen moeten zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Als de opleiding niet voltooid is, loopt deze verplichting door – zelfs als het kind meerderjarig is. Met andere woorden: zolang het kind studeert en het nog geen eigen inkomen of vervangingsinkomen heeft.

Het kind moet wel blijk geven van voldoende ijver en bekwaamheid om verder te studeren. Uiteraard is dit moeilijk te meten. In principe beslissen beide ouders gezamenlijk na het einde van ieder schooljaar of het kind blijk geeft van voldoende ijver en bekwaamheid. Zelfs als de ouders gescheiden zijn. Indien de ouders vinden dat er onvoldoende ijver en bekwaamheid aanwezig is, dienen ze dat te motiveren.

Wat met studerende kinderen

Studerende kinderen, op kot of in het buitenland, worden verondersteld deel uit te maken van het gezin. Men noemt dat een tijdelijke verwijdering, tenzij je kan bewijzen dat het kind definitief de ouderlijke woning verlaten heeft met de wil een eigen gezinsleven, dat onderscheiden is van dat van de ouders, op te zetten. Dat is dus een feitenkwestie.

Onderhoudsuitkeringen aftrekbaar voor beide ouders

Een onderhoudsuitkering die een ouder aan zijn studerend kind betaalt, mag slechts van zijn inkomsten afgetrokken worden indien het kind de ouderlijke woning verlaten heeft met de wil om een eigen gezinsleven, onderscheiden van dat van zijn ouders, op te zetten.

De wil om een eigen gezinsleven, onderscheiden van dat van zijn ouders, op te zetten, vloeit voort uit gebeurtenissen die het leven van het kind beïnvloed hebben in de richting van de stap naar onafhankelijkheid.

Daar kunnen diverse redenen voor zijn zoals:

  • huwelijk;
  • leven als koppel;
  • onenigheid met de ouders;
  • emotionele moeilijkheden thuis;
  • verwerven van financiële, psychologische of sociale onafhankelijkheid;
  • verwijdering wegens de uitoefening van een eerste beroep.

Kinderen worden gesteld van het gezin deel te blijven uitmaken tot op het ogenblik dat zij de gezinswoning hebben verlaten.

Indien de student geen deel maar uitmaakt van het gezin van geen van beide ouders zijn zowel de gewone kosten als de buitengewone kosten aftrekbaar voor beide ouders.

Regelmatigheid

Alimentatie dient in principe regelmatig te zijn toegekend of betaald om voor aftrekbaarheid in aanmerking te komen. Behalve voor betalingen die geen periodiek karakter hebben, zoals buitengewone kosten. Buitengewone kosten zijn kosten waarvan het niet zeker is of ze zich zullen voordoen of die moeilijk op voorhand becijferbaar zijn.

Voorbeelden hiervan zijn betalingen van:

  • belastingen;
  • stookoliefactuur in een strenge winter;
  • medische uitgaven.

Stortingen rechtstreeks aan het kind aftrekbaar

Alle betalingen ten behoeve van het kind zijn aftrekbaar. Dus ook als ze gestort worden aan een ouder van het kind, op de rekening van het kind, op een kindrekening, of rechtstreeks aan de huisbaas ter betaling van een kot of appartement.

Commentaar is gesloten.